Regulamin

Regulamin Sprzedaży Premiowej  
„Wygrywasz na starcie – JESIEŃ 2019”

 

 1. DEFINICJE
  1.1.    ORGANIZATOR – EXIDE TECHNOLOGIES S.A., z siedzibą pod adresem: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33, zwany dalej również jako EXIDE.
  1.2.    Sprzedaż Premiowa – ogólnopolska akcja sprzedaży premiowej o nazwie WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2019”, skierowana do Punktów Sprzedaży Detalicznej i trwająca w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2019 roku.
  1.3.    UCZESTNIK – Punkt Sprzedaży Detalicznej biorący udział w Sprzedaży Premiowej, prowadzący sprzedaż detaliczną akumulatorów rozruchowych. Uczestnikiem nie mogą być podmioty wymienione w punkcie 2.5.
  1.4.    DYSTRYBUTOR – firma współpracująca bezpośrednio z EXIDE na podstawie zawartej z EXIDE Umowy o Współpracy lub innej umowy, której przedmiotem jest dostawa akumulatorów, prowadząca sprzedaż akumulatorów. Informacje o Dystrybutorach dostępne są u Przedstawicieli Handlowych EXIDE lub uzyskać je można poprzez strony internetowe: www.exide.com i www.wygrywasznastarcie.pl.
  1.5.    PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ:
  1.5.a. Pakiety z plusem – pakiety zakupione w pierwszych dwóch tygodniach trwania promocji, tj. od 2 do 16 września 2019 r. i zgłoszone  do dnia 30 września 2019 r. wraz z dokumentem zakupu (fakturą/ami) premiowane są wyższą wartością nagród ze względu na wczesne zakupy:


  MAŁY+ 1      - inteligentny prostownik Exide 12/3.8
  MAŁY+ 2      - karta upominkowa ORLEN o wartości 190 PLN brutto
  MAŁY+ 3      - karta podarunkowa EURO o wartości 190 PLN brutto

  ŚREDNI+ 1 - zestaw akcesoriów Exide: inteligentny prostownik EXIDE 12/3.8  + inteligentny prostownik EXIDE 12/15
  ŚREDNI+ 2 - karta upominkowa ORLEN o wartości 625 PLN brutto
  ŚREDNI+ 3 - karta podarunkowa EURO o wartości 625 PLN brutto

  DUŻY+ 1      - zestaw akcesoriów Exide: urządzenie serwisowe EXIDE BRT-12  + inteligentny prostownik EXIDE 12/5.5
  DUŻY+ 2      - karta upominkowa ORLEN o wartości 1 700 PLN brutto
  DUŻY+ 3      - karta podarunkowa EURO o wartości 1 700 PLN brutto

  GIGA+ 1       - zestaw akcesoriów Exide: tester akumulatorów EBT965P  + inteligentny prostownik EXIDE 12/7
  GIGA+ 2       - karta upominkowa ORLEN o wartości 3 750 PLN brutto
  GIGA+ 3       - karta podarunkowa EURO o wartości 3 750 PLN brutto

  Pakiety zakupione od 2 do 16 września 2019 r., zgłoszone od 1 października do 14 listopada nagradzane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1.5.b.


  1.5.b. Pakiety zakupione w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia  31 października 2019 roku i zgłoszone do dnia 14 listopada 2019 roku, nagradzane są:


  MAŁY 1     -  inteligentny prostownik Exide 12/3.8
  MAŁY 2     -  karta upominkowa ORLEN o wartości 150 PLN brutto
  MAŁY 3     -  karta podarunkowa EURO o wartości 150 PLN brutto

  ŚREDNI 1 - zestaw akcesoriów Exide: inteligentny prostownik EXIDE 12/3.8  + inteligentny prostownik EXIDE 12/15
  ŚREDNI 2  - karta upominkowa ORLEN o wartości 500 PLN brutto
  ŚREDNI 3 - karta podarunkowa EURO o wartości 500 PLN brutto

  DUŻY 1      - zestaw akcesoriów Exide: urządzenie serwisowe EXIDE BRT-12  + inteligentny prostownik EXIDE 12/5.5
  DUŻY 2      - karta upominkowa ORLEN o wartości 1 350 PLN brutto
  DUŻY 3      - karta podarunkowa EURO o wartości 1 350 PLN brutto

  GIGA 1       - zestaw akcesoriów Exide: tester akumulatorów EBT965P  + inteligentny prostownik EXIDE 12/7
  GIGA 2       - karta upominkowa ORLEN o wartości 3 000 PLN brutto
  GIGA 3       - karta podarunkowa EURO o wartości 3 000 PLN brutto

  Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej w przypadku zmiany oferty produktów na przedmioty o porównywalnych parametrach lub właściwościach.

  Uczestnik nie ma prawa żądania zamiany Przedmiotu Sprzedaży Premiowej  na ekwiwalent w formie pieniężnej ani w innej formie.


  1.6.    PAKIETY:

  Pakiet akumulatorów CENTRA/EXIDE Łączna wartość pakietu nie mniejsza niż: Okres zakupu Dopuszczalna maksymalna ilość faktur w zgłoszeniu
  MAŁY+ 4 500 PLN netto 02.09.2019 – 16.09.2019 do 2
  ŚREDNI+  13 500 PLN netto 02.09.2019 – 16.09.2019 do 3
  DUŻY+ 33 700 PLN netto 02.09.2019 – 16.09.2019 do 4
  GIGA+ 67 000 PLN netto 02.09.2019 – 16.09.2019 do 5
  MAŁY 4 500 PLN netto 02.09.2019 – 31.10.2019 do 2
  ŚREDNI 13 500 PLN netto 02.09.2019 – 31.10.2019 do 3
  DUŻY 33 700 PLN netto 02.09.2019 – 31.10.2019 do 4
  GIGA 67 000 PLN netto 02.09.2019 – 31.10.2019 do 5

  W każdym z powyższych przypadków pod uwagę brany jest skumulowany zakup dowolnej ilości akumulatorów, zakupionych od Dystrybutora, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, z zastrzeżeniem maksymalnej ilości faktur dla poszczególnych pakietów, akumulatorów marki CENTRA i/lub EXIDE do samochodów osobowych i/lub ciężarowych i/lub rolniczych oraz gamy EXIDE Marine&Leisure.

   
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1.    Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2019, organizowanej przez EXIDE dla jej Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez dokonanie zakupu Pakietu u Dystrybutora oraz po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.
  2.2.    Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.3.    W Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy Punkt Sprzedaży Detalicznej, reprezentowany przez jego właściciela (jednoosobowego przedsiębiorcę, wspólnika spółki itp.) lub jego pracownika (zleceniobiorcę lub inną osobę zajmującą się w danym miejscu sprzedażą akumulatorów).
  2.4.    Przystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej jest całkowicie dobrowolne.
  2.5.    W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału:
      a)    podmioty prowadzące hurtową sprzedaż akumulatorów,
      b)    pracownicy Organizatora,
      c)    przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z przedsiębiorstwem Organizatora oraz osoby związane z podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Sprzedaży Premiowej,
      d)    przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Dystrybutorem EXIDE,
      e)    przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty, które w ostatnich 10 latach były Dystrybutorem EXIDE,
      f)     podmioty, które posiadają zaległe zobowiązania w stosunku do EXIDE lub w stosunku do Dystrybutorów EXIDE,  
      g)    podmioty, które naruszają prawa ochronne do znaków towarowych należące do EXIDE, co zostało stwierdzone przez sąd bądź też postępowanie sądowe lub przygotowawcze jest w toku,
      h)    podmioty, które podczas odsprzedaży towarów EXIDE naruszają prawo ochrony środowiska, reguły transportu i inne przepisy,
      i)    podmioty, które podczas odsprzedaży towarów EXIDE dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji.

  2.6.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział w Sprzedaży Premiowej.

  2.7.    Uczestnicy, którzy w ramach swojej działalności umożliwiają sprzedaż wysyłkową (sprzedaż na zamówienie telefoniczne, przez Internet itp.) zobowiązani są do przechowywania (i przedkładania Organizatorowi na jego żądanie) dowodów:
      a)    w ysłania akumulatorów nabytych w ramach Sprzedaży Premiowej do klientów ostatecznych w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i prawem transportowym dotyczącym towarów niebezpiecznych, w szczególności zgodnie z konwencją ADR  (tj. na paletach bądź w szczelnych pojemnikach), lub wydania akumulatorów osobiście klientom,
      b)    poinformowania przewoźnika, iż nadawane przesyłki zawierają towary niebezpieczne.

   
 3. WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

  3.1.    Dokonanie zakupu w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej co najmniej jednego Pakietu potwierdzonego otrzymaną/otrzymanymi od Dystrybutora fakturami VAT.
  3.2.    Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację oraz elektroniczny formularz w panelu użytkownika Sprzedaży Premiowej, dostępny na stronie www.wygrywasznastarcie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2019 r., a w przypadku pakietów z plusem: w terminie określonym w punkcie 1.5.a.
  3.3.    Przejście pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia zgłoszenia, danych teleadresowych, dokumentów sprzedaży Pakietu, dokonanej przez Organizatora. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione zgłoszenia, a także zgłoszenia niezgodne z Regulaminem będą wykluczone z udziału w Sprzedaży Premiowej.
  3.4.    Dokonanie płatności za Pakiet Dystrybutorowi EXIDE.
  3.5.    Przekazanie Organizatorowi poprzez załączenie skanu w elektronicznym zgłoszeniu w panelu promocji www.wygrywasznastarcie.pl – nie później niż w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 roku  – dokumentu potwierdzającego terminową (tj. bez opóźnienia) realizację przelewu bankowego lub dokumentu potwierdzającego dokonanie terminowej zapłaty za Pakiet w kasie Dystrybutora. Nieprzekazanie Organizatorowi w ww. terminie potwierdzenia zapłaty za Pakiet powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w Sprzedaży Premiowej w zakresie tego Pakietu.
            Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. okoliczności poprzez zwrócenie się do Dystrybutora z wnioskiem o potwierdzenie dokonania płatności – brak potwierdzenia przez Dystrybutora tej okoliczności wyłącza prawo do zakupu Przedmiotu Sprzedaży Premiowej.
  3.6.    Brak przeterminowanych należności wobec EXIDE oraz jego Dystrybutorów, w tym za Przedmioty Sprzedaży Premiowej, zakupione w ramach udziału w zakończonych akcjach Sprzedaży Premiowej, organizowanych przez EXIDE.
  3.7.    W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w podpunktach od 3.1. do 3.6. niniejszego pkt 3 Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego Przedmiotu Sprzedaży Premiowej za 1,00 PLN netto (powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami) w ilości odpowiadającej ilości i rodzajowi zakupionych Pakietów, to znaczy:

  Pakiet MAŁY+      - wybór nagrody: MAŁY+ 1 lub MAŁY+ 2 lub MAŁY+ 3
  Pakiet ŚREDNI+ - wybór nagrody: ŚREDNI+ 1 lub ŚREDNI+ 2 lub ŚREDNI+ 3
  Pakiet DUŻY+      - wybór nagrody: DUŻY+ 1 lub DUŻY+ 2 lub DUŻY+ 3
  Pakiet GIGA+       - wybór nagrody: GIGA+ 1 lub GIGA+ 2 lub GIGA+ 3

  Pakiet MAŁY       - wybór nagrody: MAŁY 1 lub MAŁY 2 lub MAŁY 3
  Pakiet ŚREDNI  - wybór nagrody: ŚREDNI 1 lub ŚREDNI 2 lub ŚREDNI 3
  Pakiet DUŻY      -  wybór nagrody: DUŻY 1 lub DUŻY 2 lub DUŻY 3
  Pakiet GIGA       - wybór nagrody: GIGA 1 lub GIGA 2 lub GIGA 3
  – na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT.

  3.8.     Uczestnikowi, który zgłosił przystąpienie do Promocji przysługuje w każdym momencie trwania Promocji prawo do zmiany zgłaszanego Pakietu oraz wyboru nagrody, ale wyłącznie na Pakiet większy niż zgłoszony wcześniej. Zamiana pakietów z plusem możliwa jest tylko w terminie  określonym w punkcie 1.5.a.

   
 4. ZASADY PRZEKAZANIA PRZEDMIOTÓW SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OKREŚLONYCH W PKT 1.5.

  4.1.    Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora
  Przedmiot lub Przedmioty Sprzedaży Premiowej w ilości przysługującej
  Uczestnikowi zostaną dostarczone listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres dostawy podany w Zgłoszeniu do Sprzedaży Premiowej. W przypadku braku adresu wysyłka nastąpi na adres zgodny z danymi na fakturze VAT zakupu Pakietu. Przyjmując przesyłkę, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zaznaczyć wszelkie uszkodzenia w transporcie na dokumencie przewozowym. Uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz muszą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. 

  4.2.    Termin wysyłki Przedmiotu/Przedmiotów Sprzedaży Premiowej określa się na 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zgodnie z podpunktami 3.3.-3.6.

  4.3.    Uczestnik jest zobowiązany do terminowej zapłaty kwoty, określonej wyżej w pkt 3.7., na rzecz Organizatora, na podstawie otrzymanej od Organizatora faktury VAT.

  4.4.    Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży Premiowej ponosi Uczestnik.

   
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  5.1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach www.exide.com oraz www.wygrywasznastarcie.pl.

  5.2.     Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Przedmiotów Sprzedaży Premiowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, a w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży Premiowej. Jednakże Organizator na żądanie Uczestnika zgłosi odpowiednią reklamację z tytułu uszkodzenia lub niedostarczenia przesyłki.

  5.3.    Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od 2 września 2019 roku  do 31 października 2019 roku – decyduje data sprzedaży zamieszczona na fakturze zakupu Pakietu/-ów. Organizator zastrzega  sobie prawo do przedłużenia okresu Sprzedaży Premiowej w sposób określony w punkcie 5.1.

  5.4.    Reklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji, powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony w pkt 1.1. niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż 14 dni po zakończeniu terminu trwania akcji. Wszelkie decyzje Organizatora będą podjęte nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i ostateczne.

  5.5.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy zgłaszający się do Programu przekaże w zgłoszeniu nieprawdziwe dane bądź nie jest adresatem niniejszej Promocji (Punktem Sprzedaży Detalicznej).

  5.6.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

  5.7.    Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.exide.com oraz www.wygrywasznastarcie.pl
   
 
do góry poprzednia
Popup